high availability clustering – 4

high-availability-clustering

Different networks

امکان اینکه کلاستر و ترافیک درخواست ها در یک شبکه یکسان قرار بگیرند وجود دارد اما ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد. نود ها یا اعضای یک کلاستر نیازمند ارتباط با یکدیگرند و این ارتباط از طریق شبکه به وجود می آید. حال اگر درخواست های خارجی با شبکه اعضای کلاستر ادغام شوند ممکن است با از اشباع شدن رابط شبکه خارجی, کلاستر نیز مختل شود. لذا بهترین روش این است که علاوه بر اتصال تک تک اعضا به خروجی شبکه, یک شبکه داخلی نیز بین اعضای کلاستر برقرار شود تا موضوع مطرح شده تداخلی در کلاستر ایجاد ننماید. (بیشتر…)

high availability clustering – 3

اجزای مورد نیاز برای پیاده سازی یک خوشه با روش HA
برای پیاده‌سازی این نوع از خوشه بندی شما علاوه بر موارد بالا نیازمند اجزای دیگری خواهید بود که بر اساس نیاز و طرح شما ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند.
برخی از این اجزا میتواند شامل موارد زیر باشد :‌
•    Shared storage
•    Different networks
•    Bonded network devices
•    Multipathing
•    Fencing/STONITH devices

(بیشتر…)

خوشه بندی (Clustering) در لینوکس

2nodeHAcluster

خوشه بندی در شبکه

خوشه بندی در شبکه بر اساس اهداف زیر پیاده‌سازی میشوند:
۱- افزایش کارایی (High Performance)
۲- متعادل سازی استفاده از منابع (Load Balancing)
۳- افزایش زمان در دسترس بودن (High Availability)

(بیشتر…)